+359 885 000 999

Search our Site

1. Удостоверение А1Европейският съюз непрекъснато се развива и в него се осъществява непрестанен обмен на стоки,услуги и работна ръка. Командироването на служители в различни социални аспекти или изпращането им в държави от ЕС за обучения, преговори и конференции, е широко разпространена ситуация. Следвайки основното правило, осигуровките на работниците би трябвало да се внасят по законодателството на ПРИЕМАЩАТА държава-членка. Това обаче води до затруднения и незащитен интерес на някои от страните (работник,работодател и компетентните институции.) Поради тази причина, в регламентите на ЕС е предвидена възможността, осигурителните вноски на командированите разботници , да продължават да се внаяст по законодателството на ИЗПРАЩАЩАТА държава-членка, дори и в трансгранични условия. За целта е нужно издаването на ,,Удостоверение А1‘‘.

Все по-често през последните месеци работещи българи от строителния бранш, международни шофьори и други специалисти в държави от Европейския съюз, изявяват желание да им бъде издадено ,,Удостоверение А1‘‘ , с което се избягва двойното данъчно осигуряване. Ние от ,,Бизнес асистент‘‘, можем да Ви консултираме по въпроси за условия, начини и необходими документи за издаване на ,,Удостоверение А1‘‘, както и да Ви представляваме пред НАП в рамките на процедурата за издаване на документа! Дори и в друга държава, може да останете спокойни и да оставите ние да се грижим за интересите Ви. Свържете се с нас, консултацията ни е БЕЗПЛАТНА, а работата, която ще свършим - безкомпромисна!

ВАЖНО!!! Вече е възможно издаване на удостоверение А1 и в хипотезата на основното правило

От няколко дни насам е въведена новост в "
Наръчник по определяне на приложимото законодателство според Дял II от Регламент (ЕО) №883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност - версия 2019 г.. ", която дава изява на дълго чаканата възможност да се издава удостоверение А1 и в случаите на трудова заетост само в една държава-членка на Европейския съюз (ЕС).  Това означава, че при поискване, издаването на удостоверение А1 вече е възможно и спрямо лицата, които в трансгранична ситуация работят само в една държава-членка на ЕС (като заети или самостоятелно заети по смисъла на регламента). 

Екипът на Бизнес асистент винаги е в крак с новостите, именно затова може първосигнално да Ви съдейства, ако дълго време сте чакали наредбата да пробъде факт.


2. Разрешително за работа на чужденец в България

         Наемането на чужденци на територията на Република България се определя от действащото национално законодателство в областта на наемане на чужденци, което осигурява защита на националния трудов пазар, гарантира правата на българските граждани и е в съответствие със законодателството и практиката на Европейския съюз в тази област.

Трудовата заетост на чужденци на територията на Република България е регламентирана в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и Правилника за неговото прилагане.

        ЗТМТМ предоставя равен достъп до българския пазар на труда и равно третиране на гражданите на друга държава - членка на ЕС, на държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, но поставя определени изисквания и ограничения за достъп до пазара на труда за граждани на трети държави.

       Гражданите на трети държави могат да извършват дейност на територията на Република България само ако пребивават на законно основание на територията на страната, което се удостоверява със съответното разрешение за пребиваване, издадено от Министерството на вътрешните работи, и/или след издаване на съответно разрешение от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта за достъп до българския пазар на труда.

 В ЗТМТМ са предвидени различни режими и процедури за достъп до пазара на труда в зависимост от заетостта, която желаят да упражняват работниците-граждани на трети държави на територията на страната.

Съгласно действащото законодателство приемът на чужденци за работа в България се извършва на индивидуален принцип и е обвързан с наличието на разрешение за достъп до пазара на труда за конкретен работодател и за конкретно работно място.

        Издаденото разрешение за достъп до пазара на труда (разрешение за работа) се явява основание за издаване от органите на МВнР на виза тип "D" за влизане в страната с цел работа и на разрешение за пребиваване от Дирекция "Миграция" на МВР за срока на разрешението за достъп до пазара на труда.

ПРОЦЕДУРИ

Разрешението за достъп до пазара на труда може да е различно, според различни случаи:

·         Упражняване на трудова заетост във връзка с издаване на “Единно разрешение за пребиваване и работа” от органите на МВР;

·         Висококвалифицирана заетост на чужденец във връзка с издаване на “Синя карта на ЕС” от органите на МВР;

·         Сезонна заетост от 90 дни до 9 месеца;

·         Вътрешнокорпоративен трансфер на служители;

·         Заетост на командировани работници и служители;

·         Командироване в рамките на предоставяне на услуги на територията на Република България за срок до три месеца/или шест месеца/ в рамките на 12 месеца;

·         Заетост на членове на семейства, получили разрешение за пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 13 от Закона за чужденците в Република България;

·         Извършване на дейност на свободна практика.

 

Контакти

На всеки въпрос от вас свързан с предлаганите услуги, ние ще Ви консултираме безплатно по телефона.

Свържете се с нас
БИЗНЕС АСИСТЕНТ бул. "Цар Борис III" 215
София 1618, България
И-мейл: businessassistant@abv.bg+359 885 000 999